زندگی نامه و بیوگرافی آدریان لفت ویچ آدریان لفت ویچ کیست - نشر پیله

بیوگرافی آدریان لفت ویچ

آدریان لفت ویچ
Rate this post

انسان ها در همه جوامع در پی بهبودبخشیدن به زندگی خودهستند.آنچه توسعه نام گرفته درواقع مجموعه ای ازشرایط مطلوب است که جامعه را به وضعیتی خوشایندتر،عادلانه تر،انسانی
تروشکوفاتر رهنمون می شود.
آدریان لفت ویچ تلاش کردکه در دوران زندگی خود به در ک بهترما از راه های تحقق توسعه کمک کند.دراین میان او به ویژه برسیاست تاکیدمی کرد والبته معنایی عام تر وعمومی تر ازبرداشت متداول ازسیاست رامدنظرداشت.
لفت ویچ درسال 1940 درآفریقای جنوبی به دنیاآمدودر دوران دانشجویی خود یک فعال سیاسی ضدآپارتاید بود.پس ازمهاجرت به انگلستان،او در دانشگاه یورک ودر دپارتمان علوم سیاسی مشغول به کارشد.برای لفت ویچ پیوند موضوع توسعه با تحقیقات علم سیاست ضروری است وبه گشایش قلمروهای کاربردی و ارزشمندی برای تحقیق سیاسی منجر می شود.درواقع این روشی برای شکل دادن به یک دستورکارجدید درعلم سیاست می باشد.ازاین نویسنده کتاب دمکراسی وتوسعه نیزبه فارسی ترجمه شده است.فهرست آثارمهم نویسنده در ادامه آمده است:

• Leftwich, Adrian (1974). South Africa: Economic Growth and Political Change: With Comparative Studies of Chile, Sri Lanka and Malaysia. St. Martin’s Press.
• Leftwich, Adrian (1994). The Development State. University of York.
• Leftwich, Adrian (1995). Democracy and Development: Theory and Practice. Polity Press.
• Leftwich, Adrian (2000). States of Development: On the Primacy of Politics in Development. Polity Press.
• Leftwich, Adrian (2004). What is Politics?: The Activity and its Study. Polity Press.
• Leftwich, Adrian (2009). Redefining Politics Routledge Library Editions: Political Science Volume 45. Routledge.
• Leftwich, Adrian (2014). Introducing Politics. Polity Press.

قیمت اصلی 237600تومان بود.قیمت فعلی 214000تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *