آریا سلگی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آریا سلگی

فردیناند لاسال و مبنای تفکر منچسترگرایی اجتماعی

گفته می‌شود منچسترگراییِ اجتماعی، چیزی جز جهان‌بینیِ بورژوازی نیست و از این‌رو، مشروط به ویژگی‌های [...]

آغاز فرهنگ عالی

در آغاز هر فرهنگ عالی، دو طبقه اولیه‌ی اَشراف و روحانیت- سَرآغازهای “جامعه”- از زندگی [...]

دیوانه ای در پی خدا

در روشنی صبحگاه، دیوانه‌ای به میانۀ بازار دویده و با فانوسی که در دست دارد، [...]

مقصد گنوسیسم پاروسیایی

مقصد گنوسیسم پاروسیایی، ویران‌ساختن جهانی‌ست که نظم آن به صورتی معیوب و ناعادلانه تجربه می‌شود [...]

خدا در قلمرو  یهودیت

در قلمرو یهودیت، ایمان، آشکارگی خدا را عهده‌دار می‌شود. تجربۀ محوری در سِفر خروج، در [...]

بنیان علوم سیاسی

عـلوم سیاسی توسط افلاطون و ارسطو بنیان گذاشته‌شد. در قمار سردرگمی روحانی در آن برهۀ [...]

خداکشی

تحلیل ما از باور/دوکسای ظهورگرایی با متون مارکسی آن‌هم در ارتباط با منع پرسشگری آغاز [...]

خداکشی و زرتشت نیچه

بیایید تا ببینیم زرتشتِ نیچه درباره خداکشی چه می‌گوید: «افسوس ای برادرانم، خدایی که من [...]

ظهور و پایان فرهنگ ماشینی

فرهنگِ دستِ مسلح، آهنگ شتابی چنان پُرتوان داشته که تمام جنس بشر را تحت کنترل [...]

جنبش سوسیالیستی و روح سوداگری

سوسیالیسم به هرکس اجازه می‌دهد تا “فردیّت” خویش را در هماهنگی کامل رشد دهد. مع‌هذا [...]