اسوالد اشپنگلر Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: اسوالد اشپنگلر

ظهور و پایان فرهنگ ماشینی

فرهنگِ دستِ مسلح، آهنگ شتابی چنان پُرتوان داشته که تمام جنس بشر را تحت کنترل [...]

فرهنگ

فرهنگِ دستِ مسلح، آهنگ شتابی چنان پُرتوان داشته که تمام جنس بشر را تحت کنترل [...]

بشر از منظر هَکل و گابریل ماکس

بشر بشرْ- برخلاف آنچه هَکل توصیف کرده، و گابریل ماکسبه تصویر کشیده- خوش‌باور، “طبیعتاً خوب” [...]

مسئله تکنیک و صناعت

تکنیک و صناعت مسئله تکنیک (صناعت) و رابطه‌ی آن با فرهنگ و تاریخ، نخستین بار [...]

بشر گوشتخوار

طبیعت بشر بشرِ گوشتخوار، آگاه به ارتقاء بَرتری خود، بسیار فراتر از محدودیت‌های قوای جسمانی [...]

مردمانی با نژادهای قدرتمند

نژاد برتر مردمانی هستند که نژادهای قدرتمند آنها، مَنش جانور شکارگر، دَرنده، غالب، اَرباب‌گون، دوستدارِ [...]

انسان و حقیقت فناپذیری

انسان و فنا انسان، بسیار سطحی و بُزدل‌تر از آن بوده و هست که  بتواند [...]

تکلم چیست

تکلم اما “تکلُم” چیست؟ بی‌گمان، تَکلمْ فرآیندی است که هدف آن، بازگویی اطلاعات است؛ و [...]

زندگی در این سیاره کوچک

سیاره کوچک سَرنوشت این سیاره کوچک- که به خودی خود، مسیر خویش را برای مدتی [...]

قدرت صنعتی

صنعت هر فرهنگ عالی، نوعی تراژدی است. کُل تاریخ بشریت، تراژیک است. اما حُرمت‌شکنی و [...]