دومینیکو لوسردو Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دومینیکو لوسردو

هستی و زمان و ایدئولوژی جنگ

هابرمارس و هایدگر یورگن هابرماس فیلسوف معاصر آلمانی این نظریه را مطرح کرده است که [...]

بلشویسم و یهودیت

بلشویسم در واقع یهودی است هایدگر نیز بر این عقیده است که «بلشویسم، در واقع [...]

کارل اشمیت

اشمیت نزد اشمیت شور و احساس نسبت به «اجتماع تاریخی» با نفی حقوق بشر همراه [...]

مسالهْ، مسالۀ مدرنیته است

مدرنیته مسالهْ، مسالۀ مدرنیته است. وبر مجموعه‌ای از پدیده‌های فرهنگی متمایز با «تمدن غربی»را نشان می‌دهد که تنها [...]

کتاب هایدگر و ایدئولوژی جنگ

لیبرایسم و مدرنیته فرهنگ آلمان در قرن بیستم سرشار از انتقادات شدید از مدرنیته یا [...]

فریدریش نویمان و ایدئولوژی جنگ است

نویمان یکی از حامیان مهم ایدئولوژی جنگ است هایدگر در مصاحبه‌ای با مجله «اشپیگل» که [...]

دیالکتیک روشنگری

هورکهایمر، آدورنو و دیالکتیک روشنگری انتقاد از مدرنیته نزد فیلسوفانی نظیر آدورنو و هورکهایمر نیز [...]

مغرب زمین و یهودیت

یاسپرس و هایدگر اکنون می‌توان به بررسی مواضع و نگرش‌های یاسپرس و هایدگر در مورد [...]

قدرت نظامی و جنگ

جنگ از نظر ترایتشکه، کشور تنها چارچوبِ تمام حیاتِ ملّی است، و باید به وسیله [...]

هستی و زمان در ایدئولوژی جنگ

جنگ و هستی و زمان در «هستی و زمان» نیز همانند ایدئولوژی جنگ، موضوع سرنوشت [...]