دين Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دين

جایگاه دین در پیشینه ظالمانه بشر

با ملاحظه تاریخ گذشته، بدیهی ترین دعاوی با باوری موسوم به مذهبی یا خرافی شکل [...]