دکتر محمود مقدس Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دکتر محمود مقدس

جهان پیشاسرمایه‌داریِ مارکس

در جهان پیشاسرمایه‌داریِ مارکس همه چیز به صورت جزیی و انضمامی باقی می‌ماند. مناسبات اجتماعی شخصی [...]

دولت بوروکراتیک مدرن

وبر وجود یک «اقتصاد پولی پیشرفته» را”پیش‌شرط عادی وجود ثابت و دایمی ادارات بوروکراتیک ناب” [...]

انتقادات مارکسیستی از دیدگاه وبر

انتقادات مارکسیستی از دیدگاه‌های ماکس وبر پیرامون منزلت معمولاً به ذکر این موضوع تقلیل می‌یابد که [...]

دین‌های عقلانی بزرگ

دین اخلاق پروتستانی که در سال‌های 1904 و 1905 نوشته شده دربردارنده آخرین آرای وبر [...]

ریاضت کشی عقلانی

ماکس وبر و ریاضت کشی عقلانی وبر معتقد است “ریاضت‌کشی این‌جهانی و عقلانی تنها می‌تواند ازدواجی [...]

مارکس و شکل سلولی اقتصاد

مارکس و اقتصاد مارکس کالا را «شکل سلولی اقتصاد» جامعه بورژوایی و پول و سرمایه را «اشکال توسعه‌یافته‌تر» [...]

وبر و سرمایه داری

ماکس وبر سرمایه‌داری با هر تعریفی را می‌توان در جوامع بسیاری یافت. پیشینه تجارت “را تا [...]

توسعه سازمان بوروکراتیک

بوروکراتیک در نگاه ماکس وبر، “علت اصلی توسعه سازمان بوروکراتیک همیشه برتری فنی آن بر [...]

انسان سیاسی

انسان به نظر مارکس “انسان سیاسی صرفاً انسانی انتزاعی و ساختگی است، انسان به عنوان فردی [...]

استدلال مارکس از دولت مدرن

دولت مدرن طبق استدلال مارکس، دولت مدرن با وجود ادعاهای دمکراتیک و جهانشمولش در اصل [...]