روپرت اسپایرا Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: روپرت اسپایرا

مکاشفه چیست

مکاشفه مکاشفه نوعی آگاهی حضوری است که فرد مکاشِف لحظاتی چند آن را تجربه می‌کند [...]

معرفی کتاب روپرت اسپایرا

روبرت اسپایرا این کتاب شعر ثمرة اندیشة وحدت­گرای روپرت اسپایرا است که در مقدمة کتاب [...]

بی کرانگی تاملاتی درباره من هستم

بی کرانگی مکاشفه نوعی آگاهی حضوری است که فرد مکاشِف لحظاتی چند آن را تجربه [...]