سوسیالسیم Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: سوسیالسیم

حقه بازی در مورد نژاد و جنسیت

جنسیت و نژاد در این قسمت به سومین وجه سوسیالیسم هویت یعنی خط‌مشی جنسیت و [...]