هنری ملکمی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: هنری ملکمی

حقوق احزاب اقلیت

در نظم اساسی می‌توان به احزاب اقلیت حقوقی داد که اکثریت را مجبور یا تشویق [...]

ما بین مشروطیت و اصولش

مشروطیت آموزه‌ای است که از دولت مشتق می‌شود یا حداقل با آن ارتباط سفت و [...]

شهروند مهم ترین مقام قانونی

مهم‌ترین مقام قانونی که به نقش مقام دولتی شکل می‌بخشد و از آن شکل می‌گیرد، [...]

اساس مشروطه

اصول مشروطه خواهی اصول مشروطیت اوضاع و احوالی را متجسم می‌سازد که ما به دلیلی [...]

مبارزه میان شاه و پاپ

کلیسا و دربار از قرن یازدهم به بعد در یک تصادف تاریخی موسوم به «جدال [...]

دولت های تک حزبی

دولت تک حزب اکثر دولت‌های تک حزبی به وسیله گروه‌هایی که طرز فکر لنین داشتند [...]

زوال پادشاهی

زوال پادشاهی و گسترش حقوق رأی دادن مخالفان احزاب سیاسی آنان را به مثابۀ موانع [...]

پادشاهی مشروطه موفق

پادشاهی مشروطه اصلاحات بنیادی ممکن است تأثیرات پراهمیت بر نظام بگذارد و آن را بالقوه [...]

موجودیت دولت

دولت برای موجودیت دولت حضور اصل حاکمیت الزامی است. گو اینکه نهادها نیاز ندارند از [...]

ذات دموکراسی

دموکراسی دموکراسی ذاتاً ارزشمندست: به عبارت دیگر، فرایند تصمیم‌سازی ناگزیرِ اصلْ تنها روشی است که [...]