مجله کتاب - نشر پیله
ماکس وبر کیست؟

ماکس وبر چهرۀ حقیقی ماکس وبر چندان بدیهی و آشکار نیست. عنوان دانشگاهیِ او و [...]

تنظیم رونویسی در باکتری های

باکتری های باکتری‌ها باید به تغییرات محیطی پاسخ دهند که اغلب شامل تغییرات در مواد [...]

تکلم چیست

تکلم اما “تکلُم” چیست؟ بی‌گمان، تَکلمْ فرآیندی است که هدف آن، بازگویی اطلاعات است؛ و [...]

دیالکتیک روشنگری

هورکهایمر، آدورنو و دیالکتیک روشنگری انتقاد از مدرنیته نزد فیلسوفانی نظیر آدورنو و هورکهایمر نیز [...]

معنای اگزیستانسیالیستی انقلاب

انقلاب نیچه با درخواست خود از ما، مبنی بر “چیره شدن” بر زندگی – آن [...]

اجماع اخلاقی

اخلاق آنجا که اجماع اخلاقی فوری و واقعی وجود دارد، قانون طبیعتاً آن را اعمال خواهد [...]

کمیته مرکزی و سانسور در سینما

کمیته مرکزی و سانسور نهاد ارشد سیاست‌گذاری حزب، دفتر سیاسی (پولیت بورو) کمیته مرکزی نیز [...]

تکامل هنر شناسی

نگاهی به سیر تکامل دانش هنرشناسی مطالعات هنرشناسی، در مفهوم جدید خود، از قرن هجدهم [...]

نگاه مارکس به آسیا

مارکس و آسیا مارکس هنگامی که درباره «آسیا» می‌نویسد به شدت نگاه مدرنیستی دارد (و [...]

جامعه متمدن

جامعه و تمدن جامعۀ متمدن، جامعه‌ای است که خواهان کردار خوب است و بر اساس [...]