جامعه شناسی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: جامعه شناسی

توجیه

موجه پرسش ایوب در عهد عتیق این است؛ “چگونه انسان می‌تواند در برابر خداوند، موجه باشد؟” [...]

ماکس وبر و تاریخ

تاریخ از نظر ماکس وبر تاریخ وسیله‌ای برای دستیابی به آگاهی روشن از واقعیت اکنون [...]

مذهب به مثابه اسطوره

مذهب و اسطوره اهمیت نگاه دینی و ایده است که حتی هنگام صحبت مستقیم با [...]

مارکس و نظریه دولت

دولت مارکس نیز در دومین نظریه مهم‌اش درباره دولت، زمانی که به موضع «کاملاً مستقل» [...]

شورای هنر در سینمای شوروی

شورای هنر با نگاهی به نقش مدیر استودیو در صنعت سینمای شوروی، مشخص می‌شود که [...]

سیزیف

سیزیف اسطوره یونان فروید یکی از قهرمانان اسطوره‌ای یونان را به منظور تجسم رنج انسان [...]

ارزش های نمادین

ارزش رولان بارت، اسطوره‌های زندگی روزمره را به عنوان طبیعی سازی چیزها و رویدادها توصیف [...]

مسالهْ، مسالۀ مدرنیته است

مدرنیته مسالهْ، مسالۀ مدرنیته است. وبر مجموعه‌ای از پدیده‌های فرهنگی متمایز با «تمدن غربی»را نشان می‌دهد که تنها [...]

لباس در پادشاهی کهن

لباس در مصر ردای رامسس همان ردای سفید و نیمه‌نازک معمول و از جنس پارچه‌ی [...]

دین به مثابه یک واقعیت اجتماعی

دین و اجتماع پرهیزکاری و دعا در آداب و رسوم ریشه داشته، و بر هرگونه [...]