آدریان لفت ویچ Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آدریان لفت ویچ

مارکس و نظریه دولت

دولت مارکس نیز در دومین نظریه مهم‌اش درباره دولت، زمانی که به موضع «کاملاً مستقل» [...]

منشاء و مفهوم دولت های توسعه گرا

دولت های توسعه گرا برای اهداف مقدماتی، خصوصیت متمایزکننده دولت‌های توسعه‌گرا آن است که اهداف [...]

بلوک کمونیستی و توسعه

توسعه بعد از فروپاشی بلوک کمونیستی در طول دهه 1990 – بعد از فروپاشی بلوک [...]

دولت های دموکراتیک غیر توسعه گرا

دولت توسعه گرا تاریخ سیاسی ونزوئلا از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم را می‌توان [...]

رژیم های سوسیالیستی و توسعه

دولت و توسعه تاریخ رژیم‌های سوسیالیستی بیانگر یک مسیر متفاوت بود. «سوسیالیسم پیشگام سرمایه‌داری شد». [...]

دولت و توسعه در آفریقا

آفریقا و توسعه اکنون تقریباً اجماعی جهانی در این مورد وجود دارد که رکود عمومی، [...]

توسعه اقتصادی سیاسی نئولیبرال ها

اقتصاد نئولیبرالی موضوعات مطرح‌شده در برخی از سازمان‌های مطالعاتی مستقل از تشکیلات سازمان ملل نیز [...]

بانک جهانی و توسعه

نقش بانک ها و توسعه هر گزارشی در مورد تحول معنا و اهداف توسعه در [...]

خواه لیبرال یا سوسیالیست

لیبرالیست ها و سوسیالیست ها با توجه به مزایا و محدودیت‌های این قبیل تعهدات در [...]

دولت‌های غارتگر

دولت های غیرقانونی دولت‌های غارتگر چندان خوب نظریه‌پردازی نشده‌اند، اگرچه ویژگی‌های مهم این پدیده مدّت [...]