جواد مهدیزاده Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جواد مهدیزاده

زیبایی شناسی و مدرنیسم

زیبایی‌شناسی پسامدرنیسم در برابر مدرنیسم در یک چشم انداز کلی می‌توان گفت که پیدایش زیبایی‌شناسی [...]

تکامل هنر شناسی

نگاهی به سیر تکامل دانش هنرشناسی مطالعات هنرشناسی، در مفهوم جدید خود، از قرن هجدهم [...]

فرافکنی و شخصیت بخشی در آفرینش هنری

شخصیت بخشی هنری چنان که می‌دانیم زیست جهان انسانی آمیزه‌ای شگفت و درهم تنیده از [...]

رشد سرمایه ‌داری فرهنگی و جامعه‌ مصرفی

سرمایه داری و هنر بسیاری از دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی جهان بر این باورند [...]

ارتباط بین هنر و تخیل

هنر و تخیل یک آموزه مهم درباره تخیل هنری و آفرینش هنری این است که [...]

قدرت تصویرسازی مغز انسان

تصویرسازی و مغز اساس ساختار و کارکرد مغز و ذهن انسان، برای تولید آگاهی و [...]

فرهنگ و زیبایی شناسی

زیباشناختی در «فرهنگ‌نامه تاریخی زیبایی‌شناسی» (تاونزند)، نقش عاطفه و احساس در زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر، [...]

اندیشیدن به هنر

اندیشه زیبایی‌شناسی و هنرشناسی در دنیای معاصر اندیشه زیبایی‌شناسی و هنرشناسی در دنیای معاصر با [...]

مارکسیسم و هنر

مارکسیسم و نقش اجتماعی و انقلابی هنر مارکسیسم در قرن نوزدهم به عنوان یک فلسفه [...]

نگاهی به وضعیت هنر معاصر

هنر معاصر رشد سریع جهانی شدن و ارتباطات و رواج انبوه اندیشه‌های «پسامدرن»، با نفی [...]